Wat is mijn rechtspositie?

Als agrarisch ondernemer ontkomt u er niet aan: vergunningen. Soms kan de overheid vergunningen wijzigen of intrekken. Maar wat zijn uw rechten in die situatie? Wij adviseren u graag over uw rechtspositie.
Rechtspositie van de agrarisch ondernemer

Zijn mijn vergunningen op orde?

Als ondernemer heeft u verschillende vergunningen nodig om uw bedrijf te kunnen runnen. Denk bijvoorbeeld aan omgevingsvergunningen om te mogen bouwen of om milieubelastende activiteiten uit te voeren. Daarnaast heeft u soms speciale vergunningen nodig als bepaalde activiteiten invloed hebben op de natuur in Natura 2000-gebieden. 

Maar welke vergunningen heb ik nodig en zijn deze nog up-to-date?

De veranderende regelgeving is voor de meeste ondernemers lastig bij te houden. Zo was het onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) toegelaten dat sommige activiteiten die van invloed waren op Natura 2000-gebieden slechts werden ‘gemeld’. Inmiddels is duidelijk geworden dat voor die activiteiten vaak tóch een natuurvergunning nodig is.

Wij helpen u bij:

  • Het controleren of u over alle benodigde vergunningen beschikt
  • Het eventueel aanvragen van ontbrekende vergunningen
  • Inzicht krijgen in uw rechten en plichten

Kan de overheid mijn vergunning wijzigen of intrekken?

Soms kan dat. Maar daaraan zijn regels verbonden. Zo kan de overheid de afweging maken om een natuurvergunning in te trekken indien dat een passende maatregel is om een dreigende verslechtering of significante verstoring van natuurwaarden tegen te gaan. Bent u het niet eens met een wijzigings- of intrekkingsbesluit? Dan kunt u bezwaar maken of in beroep gaan. Daar helpen we u graag bij.

Hoe sterk is mijn rechtspositie?

Wil de overheid ingrijpen op de bedrijfsvoering? Dan is het belangrijk om te weten hoe sterk uw rechtspositie is. Als eigenaar heeft u een sterk recht. Maar ook een erfpachter, een opstalhouder, een pachter of een huurder wordt beschermd.

Eventuele nieuwe afspraken met de overheid leggen we nauwkeurig vast. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor mogelijke opschortende of ontbindende voorwaarden. Bijvoorbeeld als de verkoop van een bedrijfslocatie afhankelijk is van medewerking van de overheid om het bedrijf op een andere locatie toe te laten, of van de toestemming voor een andere bestemming of functie voor de locatie die wordt verkocht.

Soms zijn er specifieke regels van toepassing die niet terug te vinden zijn in het contract. Wij kunnen adviseren over uw rechtspositie en u bijstaan in onderhandelingen met de overheid.
Luc Rozendaal - grondzakenjurist
Luc Rozendaal

Grondzakenjurist
Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Stikstofadvies.nl is een initiatief van: